Image
آدرس جلسات AA حضوری

آدرس جلسات AA حضوری

شرکت در جلسات حضوری برای الکلی های گمنام  بسیار حائز اهمیت ومهم است. فرد الکلی با حضور مستمر در جلسات علاوه بر دریافت تجربه نیرو و امید از دیگر همدردان، می تواند پیام آزادی و بشارت پاکی را به دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شده اند، برساند. برای شرکت در جلسات حضوری انجمن الکلی های گمنام در هریک از نواحی می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

تقویم جلسات