Image
مفاهیم دوازده گانه

مفاهیم دوازده گانه

دوازده قدم الکلی های گمنام، اصولی هستند برای بهبودی شخصی، سنت های دوازده گانه وحدت اعضا را تضمین می کنند. " دوازده مفهوم برای خدمات جهانی" که در سال 1962 توسط Bill W  یکی از بنیان گذاران سازمان نوشته شده تعدادی از اصول مربوط به هم را عرضه می کند تا اطمینان حاصل کنند که اجزای مختلف ساختار خدماتی الکلی های گمنام در برابر کسانی که به آنها خدمت می کند همواره پاسخ گو و مسئول باقی بماند.
"فرم کوتاه مفاهیم" که در زیر می آید در سال 1974 توسط کنفرانس خدمات عمومی، تهیه شده است.
 • مسئولیت پایانی و اختیارات نهایی برای خدمات جهانی1-- AA، بایستی همواره برپایه ی وجدان جمعی کل انجمن ما استوار گردد.
 • کنفرانس (شورا) خدمات عمومی AA، تقریبا برای همه ی مقاصد علمی انجمن تبدیل به صدای فعال و وجدان موثر کل جمعیت ما در امور و مسائل جهانی اش گشته است.
 • ما بایستی برای اطمینان از رهبری موثر، به هریک از اجزا AA – اعم از شورا، هیئت خدمات عمومی و دفاتر و بحش های خدماتی آن، کارکنان، کمیته ها و هیئت های اجرایی – حق تصمیم گیری – در چارچوب سنت ها داده و زمینه ی آن را فراهم نماییم.
 • در تمامی سطح های مسئولیت، بایستی به صورت سنتی "حق شرکت کردن" را فراهم آوریم، که اجازه ی رای دادن به نمایندگی از بخش های متناسب و معقول جهت انجام مسئولیتی که هریک از به عهده گرفته است را امکان پذیر می سازد.
 • در سرتاسر ساختار ما به طور سنتی "حق درخواست رسیدگی" بایستی پا برجا باشد، در این صورت نظر و عقیده ی اقلیت شنیده خواهد شد و شکایت های شخصی با دقت رسیدگی خواهد گردید.
 • به صلاحدید کنفرانس (شورا)، ابتکار عمل اصلی و مسئولیت فعال در جل بیشتر مسائل، پیش روی خدمات جهانی بایستی در اختیار اعضا معتمد شورا که به عنوان هیئت معتمدین فعالیت می کنند، باشد
 • منشور و آیین نامه های هیئت خدمات عمومی Board Service General ابزارهایی قانونی هستند که به معتمدین این مکان را می دهند که امور خدمات جهانی را مدیریت و راهبری نمایند. منشور و آیین نامه ی شورا سندی قانونی نمی باشد، اما بر سنت ها و سبد (مالی) AA جهت موثر واقع شدن نهایی، متکی می باشد.
 • معتمدین، طاحان اصلی و اداره کنندگان خط مشی های کلی و امور مالی می باشند. آنها متولی و ناظر بر بخش ها و دفاتری که جداگانه ثبت می گردند، و سرویس های فعال مستمر (آنها)می باشند، این امر از طریق انتخاب کلیه ی گردانندگان این نهادها (توسط معتمدین) محقق می گردند.
 • رهبری خدماتی مطلوب در تمام سطح AA، برای اطمینان از صحت ودرستی عملکرد ما در آینده، ضروری می باشد. رهبری خدمات جهانی که روزگاری توسط بنیان گذاران انجمن، انجام گرفت، اکنون باید ضرورتا توسط معتمدین به عهده گرفته شود.
 • متناسب با هر مسئولیت خدماتی بایستی، اختیار خدماتی متناظر در نظر گرفته شود، به طوری که این اختیارات به خوبی تعریف شده باشند.
 • معتمدین بایستی همیشه بهترین کمیته ها، گردانندگان نهادهای خدماتی، مسئولین اجرایی، کارکنان و مشاورین ممکن را دارا باشند، ترکیب، ویژگی ها، فرآیند و پروسه های انتصاب، حقوق و وظایف، همواره مسائلی هستند که نیاز به توجه جدی خواهند داشت.
 • کنفرانس (شورا) بایستی ناظر بر روح سنت های AA باشد، مراقب باشد که هیچ گاه خطر تبدیل شدن به جایگاه  ثروت و قدرت مخاطره آمیز در آن وجود نداشته باشد، که  هیچ یک از اعضای خود را در موقعیتی بدون احراز شرایط و فراتر از سایرین قرار ندهد، که تمامی تصمیمات مهم را بر پایه ی تبادل نظر جمعی، رای گیری و در هر کجا که امکانش بود براساس توافق حداکثری اتخاد نماید. که در فعالیت هایش هرگز انتقام چویی شخص و انگیزه ی نزاع و بحث و جدل عمومی وجود نداشته باشد، که هیچ زمان حکومتی عمل نکند و مثل جمعیتی که به آن خدمت می کند، همواره در فکروعمل دموکراتیک باقی بماند.