Image
دوازده قدم AA

دوازده قدم AA

 • 1- ما پذیرفتیم که در مقابل الکل عاجز بودیم و اختیار زندگی‌مان از دستمان خارج شده بود.

  2-  ایمان آوردیم که نیرویی مافوق می‌تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

  3-  تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی‌مان را به پروردگاری که خود درک می‌کردیم بسپاریم.

  4-  یک ترازنامه اخلاقی بی‌باکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم.

  5- چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم.

  6-  آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخلاقی ما را مرتفع کند.

  7- با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند.

  8-  فهرستی از تمام کسانی که به آنها زیان رسانده بودیم تهیه کردیم و درصدد جبران برآمدیم.

  9-  به طور مستقیم در هرجا امکان داشت از افراد فوق جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که انجام آن زیان مجددی بر ایشان و یا دیگران وارد کند.

  10-  به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار کردیم.

  11- از راه دعا و مراقبه کوشیدیم به پروردگاری که خود درک می کردیم نزدیکتر شویم و فقط طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

  12-  با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها سعی کردیم این پیام را به الکلی‌ها برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا درآوریم.

وعدههاي دوازده گانه الكلي هاي گمنام

 •    در ﺻﻮرتی­که در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از پیشرفتِ ﺧﻮد از تحمل رنج و زحمت اِبا نکنیم، قبل از رسیدن به نیمه­ ی راه ﻣﺒﻬﻮت خواهیم شد.

  1- ﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس آزادي و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺗﺎزه­اي آﺷﻨﺎ خواهیم شد.

  2- از ﮔﺬﺷﺘﻪ­ی ﺧﻮد پشیمان نخواهیم بود و آرزوی فراموش کردنش را هم نخواهیم کرد.

  3- مفهوم آرامش را درک و صلح را خواهیم شناخت.

  4- هر قدر هم که ﺑﻪ­ قعر رﻓﺘﻪ باشیم به­ دنبال راهی خواهیم گشت که چگونه دیگران از تجربه­ ی ما بهره­ مند­شوند.

  5- احساس بی ­ثمری و افسوس به حال خود ناپدید خواهد شد.

  6- علایق خودخواهانه را از دست خواهیم داد.

  7- به مسائل مربوط به همنوعانِ­مان علاقمند خواهیم شد.

  8- ﺧﻮدﺑﻴﻨﻲ تحلیل خواهد رفت.

  9- چشم­ اَنداز و نگرش ما به زندگی به کلی تغییر خواهد کرد.

  10- ترس از مردم و امنیت اقتصادی از میان خواهد رفت.

  11- بینش حل و فصل موقعیت­هایی که قبلاً گیج­مان می­کردند را پیدا خواهیم کرد.

  12- ناگهان متوجه خواهیم شد که خداوند کاری دارد انجام می­دهد که ما قادر به انجامش نبودیم.

  آﻳﺎ اﻳﻨﻬﺎ وﻋﺪهﻫﺎي ﮔﺰاﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ به نظرِ ما نه. آنها در مورد ما در حال تَحَقُق یافتن هستند گاه به سرعت و گاه به آهستگی. چنانچه برای به دست آوردنِ­شان به خود زحمت دهیم آنها همیشه به وقوع خواهند پیوست.