Image
کارگاه ها و همایش ها

کارگاه ها و همایش ها

همایش بین المللی به طور همزمان به دو زبان انگلیسی و فارسی با ظرفیت هزار نفر و به صورت تصویری برگزار می شود