لینک  انجمن الکلی های گمنام ایران در بستر فری کنفرانس

https://join.freenconferencecall.com/iran.aa

* ناحیه ۱ مشهد: هر شب غیر از جمعه ها ساعت ۲۲  الی ۲۳:۳۰

https://join.freeconferencecall.com/hamdelan_mashhad.aa.nahiye1

* ناحیه ۳ تهران،هر روز ،ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰ جلسات بهبودی،روز جمعه ساعت ۱۰تا ۱۱ صبح جلسات خدماتی

https://join.freeconferencecall.com/iranaanahye3

* ناحیه۵ کرمان،گروه مشتاق روزهای زوج و جمعه ساعت ۱۷ الی ۱۸

https://join.freeconferencecall.com/a.a.kerman

* ناحیه هفت(۷)،هر شب ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱

https://join.freeconferencecall.com/aanaheh7

جلسه آنلاین بانوان اتحاد کوثر یکشنبه ها سااعت۱۶

https://join.freeconferencecall.com/ettehaad

جلسه آنلاین بانوان امید،دوشنبه ها ساعتت۱۴

https://join.freeconferencecall.com/aaomidebanovan

*ناحیه۱۰،گروه انعکاس،سه شنبه ها و جمعه ها ساعت۲۲

https://join.freeconferencecall.com/a.a.kermanshah

* ناحیه ۱۵ شمیرانات تهران،هر شب ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰

http://join.freeconferencecall.com/tehranaa

http://join.freeconferencecall.com/alcoholicsanonymous057

جلسه ظهر گناباد(عضو ناحیه ۱۵) هر روز ساعت ۱۵ برگزار می شود

https://join.freeconferencecall.com/zohr.gonabad  

* ناحیه ۱۶ : هر روز صبح ساعت ۷ الی ۸ در بستر اسکایپ

https://join.skype.com/lpcxVvNjwdJ3