* ناحیه ۱ مشهد: روزهای فرد ساعت ۱۰ شب الی ۱۱:۱۵

https://join.freeconferencecall.com/hamdelan_mashhad.aa.nahiye1

* ناحیه ۳ تهران،روزهای زوج،ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ جلسات بهبودی،روز جمعه ساعت ۱۰ صبح جلسات خدماتی

https://join.freeconferencecall.com/iranaanahye

* ناحیه۵ کرمان،گروه مشتاق روزهای زوج و جمعه ساعت ۱۷ الی ۱۸

https://join.freeconferencecall.com/a.a.kerman

* ناحیه ۷ کرج،هر شب ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱

https://join.freeconferencecall.com/aanaheh7

* ناحیه ۱۵ شمیرانات تهران،هر شب ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰

http://join.freeconferencecall.com/tehranaa

http://join.freeconferencecall.com/alcoholicsanonymous057

https://join.freeconferencecall.com/zohr.gonabad  جلسه ظهر گناباد(عضو ناحیه ۱۵) هر روز ساعت ۱۵ برگزار می شود

ناحیه ۱۶ : هر روز صبح ساعت ۷ الی ۸ با نرم افزار  اسکایپ

https://join.skype.com/lpcxVvNjwdj3