Image
دومین جلسه از سومین همایش فرامنطقه ای AA_با عنوان مسئولیت عظیم ما

دومین جلسه از سومین همایش فرامنطقه ای AA_با عنوان مسئولیت عظیم ما

دومین جلسه از سومین همایش فرامنطقه ای AA_با عنوان مسئولیت عظیم ما

_سخنران: ترسا Teresa  از معتمدین ایالات متحده/کانادا  با موضوع:پیشرفت نه کمال
مورخ شنبه    ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

_دومین جلسه از سومین همایش فرامنطقه ای AA_با عنوان مسئولیت عظیم ما

_سخنران: سید Syd از استرالیا با موضوع:مسئولیت عظیم ما
مورخ شنبه    ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

_دومین جلسه از سومین همایش فرامنطقه ای AA_با عنوان مسئولیت عظیم ما

_سخنران: ایرج ،ن از ایران  با موضوع: تعهد ومسئولیت پذیری و نقش آن در ایجاد وحدت
مورخ شنبه    ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

_دومین جلسه از سومین همایش فرامنطقه ای AA_با عنوان مسئولیت عظیم ما

_سخنران: یولیانا Uliana از روسیه با موضوع: صلح وآرامش درونی
مورخ شنبه    ۱۴۰۲/۰۸/۲۷