Image
بخش اجتماعی

بخش اجتماعی

آیا الکلی های گمنام برای همه کارساز است؟

 ما باور داریم برنامه بهبودی الکلی های گمنام در جهت رهایی از الکل تقریباً برای همه افرادی که تمایل به ترک الکل دارند کار می‌کنند این برنامه حتی ممکن است برای کسانی که احساس می‌کنند در جهت الکلی های گمنام سوق داده می شوند نیز کارساز باشد کارساز است. اما به دلایل اجتماعی یا فشار شغلی نخستین تماس های شخصی خود را با الکلی های گمنام برقرار کرده و بعدا تصمیم شخصی خود را گرفتیم ما شاهد آن بودیم که بعضی از الکلی ها قبل از آنکه برنامه را جدی بگیرند مدت لغزش داشتند. افراد دیگری را دیده‌ایم که فقط تلاش کردند که اصول ثابت شده‌ای که میلیون‌ها نفر از ما هم اکنون به واسطه آن هوشیاری خود را حفظ کرده ایم دنبال کنند. عموما تلاش کردن کافی نیست. با توجه به کم و کسری ها و ناراحتی هایی که یک الکلی ممکن است با آن روبه‌رو شود یا آنکه مقام اجتماعی یا اقتصادی او چه اندازه بالاست از روی تجربه می دانیم که الکلی های گمنام در رابطه با رهایی از قفس سربسته مسائل گیج کننده ناشی از مشروب خواری را راه حل هوشیارانه ارائه می دهد.
 بسیاری از ما این راه را یک طریق آسان یافته‌ایم هنگامی که برای اولین بار به الکلی های گمنام رو آوردیم بسیاری از ما دچار تعدادی مشکل جدی بودیم مشکلاتی در رابطه با پول، خانواده، شغل و شخصیت خودمان.
 ما به زودی متوجه شدیم که مسئله فوری و اصلی ما الکل است. هنگامی که این مسئله را تحت کنترل درآوردیم،  توانستیم در رابطه با سایر مسائل خود به پیشرفت‌های موفقیت‌آمیزی برسیم همیشه راه حل این مسئله آسان به دست نیامده است اما هنگامی که فشار بودیم توانسته این نسبت به روزهای مشروب خواری خود خیلی موثرتر از عهده آن مسائل برآییم.

یک بعد جدید

زمانی بود که بسیاری از ما باور داشتیم که الکل تنها چیزی است که زندگی را قابل تحمل می‌کند ما حتی قادر نبودیم یک زندگی بدون الکل را تصور کنید اکنون از طریق برنامه الکلی های گمنام ما احساس نمی‌کنیم که از چیزی محروم شده بلکه ما آزاد هم شده‌ایم و ابعاد جدیدی یافته ایم که به زندگی ما افزوده شده است.
 ما در برابر خود افق‌های جدید و نگرش های جدید و دوستان جدید داریم و رفتار تازه ای پیدا کرده ایم. پس از سالها  ناامیدی و افسردگی بسیاری از ما احساس می‌کنیم که زندگی را واقعاً برای اولین بار آغاز کرده ایم و ما از اینکه این زندگی جدید را با هر کس که هنوز از الکل رنج می‌برد و مایل است از تاریکی راهی به روشنایی بیابد شریک شویم لذت می‌بریم. الکلیسم یکی از مشکلات اساسی سلامتی امریکای هاست به جامعه آمریکا میلیون‌ها نفر مرد و زن از بیماری پیشرونده رنج می‌برند و شاید این یک رنج غیر ضروری باشد به عنوان اعضای الکلی های گمنام برای تحت کنترل درآوردن این بیماری ما از فرصت در میان نهادن تجربیات خود با هر کس که جویای کمک باشد استقبال می‌کنیم. ما از این مسئله آگاهی داریم که تا زمانی که شخص در حالی که شخصاً حاضر نباشد اقرار کند که الکل مرا بر زمین زده است و کمک می خواهم. چیزی که خودمان زمانی اقرار کرده ایم، نمی‌توانیم چیزی بگوییم که دارای هرگونه معنای واقعی باشد