Image
درباره جلسات AA

درباره جلسات AA

گروه الکلی های گمنام صدای نهایی این جمعیت
الکلی های گمنام، یک سازمان وارونه نامیده میشود. زیرا مسئولیت و قدرت نهایی برای خدمات جهانی در اختیار گروه  ها می باشد. تا معتمدین هیئت خدمات عمومی و یا دفتر خدمات عمومی در نیویورک.
ساختار کلی AA، به مشارکت و وجدان گروه های افرادی بستگی دارد و چگونگی اجرای  امور هر یک از گروهها، مانند موجی برروی AA، در هر کجا که وجود داشته باشد، تاثیر می گذارد.
بنابراین هریک از ما می دانیم که هر کس مسئول حفظ هوشیاری خود می باشد و نیز می دانیم که به عنوان یک گروه مسئول رساندن پیام به الکلی های در عذاب که دست نیاز دراز کرده اند، می باشیم. الکلی های گمنام قدرت مرکزی ندارند و دارای حداقل سازماندهی است و به جای قوانین، دارای سنتها می باشد. همانطور که بیل دبلیو در سال 1960، اشاره کرد. ما به میل خود از سنتهای دوازده گانه تبعیت می کنیم، زیرا هم مجبوریم و هم مایلیم. شاید رمز قدرت این سنتها در این حقیقت قرار دارد که این پیوندهای حیات بخش از تجربه زندگی سرچشمه می گیرد و ریشه در عشق دارد.
AA توسط صدای جمعی گروه های محلی خود و نمایندگانشان در کنفرانس خدمات عمومی که درجهت نمایندگانشان در کنفرانس خدمات عمومی که در جهت همدلی برروی مساپل حیاتی این جمعیت کار می کنند، شکل گرفته است. هر گروه مستقل عمل می کندُ به جز در رابطه با موضوعاتی که روی گروههای دیگر یا AA ، در کل اثر بگذارد.
فعالیت های ضروری گروه AA، را می بایست به نحو احسن با رعیت روح سنت ها انجام دهیم. این به معنای وجود دموکراسی در فعالیت ها، با هر طرحی برای فعالیت گروه که توسط صدای اکثریت  اعضا تائید شود، می باشد. هیچ عضوی حق ندارد به تنهایی برای یک گروه یا برای الکلی های گمنام در کل اقدام کند.
هر گروه به بی نظیری اثر انگشت می باشد و روشهای رساندن پیام هوشیاری از منطقه به منطقه و از گروه به گروه متنوع می باشد. با عملی مستقل، هر گروه مسیر خود را ترسیم می نماید. هرچه اعضا بهتر آگاه شوند، گروه قوی تر و متحد تر می شود و در نتیجه این اطمینان که در صورتی که یک تازه وارد درخواست کمک کند، دست الکلی های گمنام همیشه آماده است، بیشتر می شود.
اکثر ما  نمی توانیم بهبودی حاصل کنیم، مگر آنکه گروهی وجود داشته باشد. همانطور که بیل می گفت، این درک برای هر عضوی  بوجود می آید، که او فقط یک جز کوچک از یک کل می باشد.... آنها می آموزند هرگاه که فریاد تمایلات و آرزوهای شان به گروه لطمه می زند. می بایستی آنها را در خود خاموش سازند. این موضوع که گروه می بایست باقی بماند وگرنه فرد می میرد. واضح و روشن می گردد.

گروه ساختار خدماتی AA، از کجا آغاز می شود؟

یک گروه AA، چیست؟

همانطور که فرم بلند از سنت سوم به وضوح بیان می کند. عضویت در انجمن باید شامل همه کسانی شود که از الکلیسم رنج می برند. بنابراین ما نمی توانیم، دست رد به سینه کسانی که تمایل به بهبودی دارند بزنیم. همچنین عضویت در AA، نباید منوط به پول یا همخوانی باشد. هر دو یا سه الکلی که برای هوشیاری گرد هم آمده اند، می توانند خودر ایک گروه AA، بنامند، به شرط آنکه هیچ پیوستگی دیگری نادشته باشد.
توضیحات بیشتر درباره یک گروه AA، را می توان در ضمانت ششم،(گرانتی ششم) و مفهوم دوازدهم یافت.