به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

الکلی های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند . (1)

تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است. در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا اجتماعی پیوستگی ندارد و مایل به موضع گیری در مسائل اجتماعی نیست و هیچ اصولی را رد یا قبول نمی کند. هدف اصلی ما "هشیاری"(2) وکمک به دیگرالکلی ها است تا به ترک الکل موفق شوند .

 

1-     Alcoholism:اعتیاد به الکل.

2-     Sobriety: در این کتاب هشیار به کسی گفته می شود که افکار و احساساتش تحت تاثیر الکل و یا هر عنصری که مشاعر و احساسات را از حالت طبیعی خارج کند، نباشد.