به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

ساعت

روز

آدرس

نام گروه

ردیف

21 الی 22:30

جمعه

نجف آباد، بلوار منتظری، روبروی سازمان آب، مسجد ولیعصر

گلدشت

1

20 الی 21:30

پنجشنبه

نجف آباد، خیابان نهم غربی، حسینیه الیگودرزی ها

یزدان شهر

2